Victoria Valentine Brown

Хубаво е да знаеш, че модата е точно твоето нещо

Въпреки натиска на индустрията и всички предизвикателства, Виктория Валънтайн Браун успява да постигне заветния успех.

It's good to know that fashion is exactly your thing

Despite the pressure of the industry and all the challenges, Victoria Valentine Brown managed to achieve the coveted success.